top of page

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego, drogą mailową lub w salonie stacjonarnym.

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.moblerstudio.pl oraz sklepu stacjonarnego.

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.greywood.pl za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy www.moblerstudio.pl a klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu lub drogą mailową

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.moblerstudio.pl oraz sklepu stacjonarnego.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy www.moblerstudio.pl działający pod adresem www.moblerstudio.pl prowadzony jest przez Aleksander Lasota Ul.Lutomierska 14/3U 91-004 Łódź  NIP 7262693025 REGON 522860891 . Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

sklep stacjonarny oraz internetowy www.moblerstudio.pl mieści się pod adresem Ul.Lutomierska 14/3U 91-004 Łódź

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: brak

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa www.moblerstudio.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.moblerstudio.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

www.moblerstudio.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez www.greywood.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię www.moblerstudio.pl.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody www.moblerstudio.pl

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla www.moblerstudio.pl

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.moblerstudio.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.moblerstudio.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.moblerstudio.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

9. Umowy zawarte drogą mailową lub w sklepie stacjonarnym, podlegają warunkom Regulaminu.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

V. Dostawa towarów i czas realizacji zamówień

Zawsze prosimy o kontakt przed zakupem towaru w celu ustalenia jego dostępności.

Wykonujemy także projekty indywidualne.

Dlatego też :

-jeżeli towar znajduje się w magazynie, dostawa następuje do 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty

-jeżeli towar jest już w drodze od dostawcy, informujemy Państwa o terminie realizacji

-jeżeli towar jest niedostępny i musimy zlecić jego produkcję, czas oczekiwania ustalamy indywidualnie z klientem

-ze względu na utrudnienia w transportach, terminy dostaw  podawane są szacunkowo i opóźnienia z nich wynikające nie są podstawą do odstąpienia od umowy w przypadku realizacji zleceń według projektu klienta

 Zamówiony Towar jest doręczany w wybrany przez Kupującego sposób:

- dostawa przez firmę kurierską na terenie Polski na wskazany w zamówieniu adres

- przesyłka ponadgabarytowa - zamówienie wysyłane jest prywatną firma transportową po zaakceptowania przez odbiorce ceny za transport. Sklep kontaktuje się z odbiorcą i przedstawia ofertę transportu. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienie w przypadku jeśli odbiorca - klient nie zaakceptuje proponowanej kwoty.

2.      Koszt standardowej przesyłki kurierskiej zależy od wagi i rozmiaru przesyłki.

Waga przesyłki naliczana jest nie tylko na podstawie rzeczywistej wagi towaru lecz również na podstawie wagi gabarytowej wyliczanej przez firmę kurierska na podstawie rozmiarów przesyłki.

3.      Łączna waga przesyłki to suma wag poszczególnych towarów.

4.      Koszt dostawy jest każdorazowo potwierdzany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia.

5.      Koszt dostawy przez firmę kurierską nie obejmuje wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu.

6.      Kupujący kwituje odbiór dostawy na liście przewozowym.  Wraz z towarem Sprzedawca wyda Kupującemu fakturę VAT lub paragon fiskalny.  Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towarów oraz ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towarów, a w szczególności ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.

7.      Podczas odbioru Kupujący powinien sprawdzić zgodność ilościową z zamówieniem oraz czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu

8.    Dostawa do krajów UE jest możliwa tylko po wcześniejszym ustaleni ze Sklepem. Sklep każdorazowa indywidualnie określa koszty dostawy. Koszt uzależniony jest od wagi i rozmiarów zamawianego towaru oraz od adresu dostawy i terminu wysyłki. Koszt wysyłki określany jest na podstawie kalkulacji zrobionej przez firmę kurierską i jest przedstawiany klientowi do akceptacji.

VI .Zakres odpowiedzialności www.moblerstudio.pl

www.moblerstudio.pl ponosi odpowiedzialność wobec Klienta jeżeli sprzedany Produkt ma Wadę zmniejszającą jego wartość lub użytecznośc zgodną z jego przeznaczeniem oraz jeżeli Produkt został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

www.moblerstudio.pl ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie za Wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie (tzw.wady ukryte )

www.moblerstudio.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady,które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na stronę klienta.Przejście niebezpieczeństwa następuje z chwilą wydania Produktu Klientowi, a w razie sprzedaży na odległość za pośrednictwem Kuriera czy firmy Transportowej z chwilą wydania Produktu Kurierowi czy firmie Transportowej.

Za wady nie uznaje się takich zmian w Produkcie,które są wynikiem jego naturalnego zużycia,niewłaściwego użytkowania,niewłaściwej pielęgnacji,powstałych po jakichkolwiek przeróbkach,zmianach konstrukcyjnych oraz naprawach dokonywanych bez zgody i wiedzy MOBLER ,działania siły wyższej (pożar,powódź itp.),a także za uszkodzenia powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Klienta lub innego użytkownika.

www.moblerstudio.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady,o których istnieniu Klient wiedział w chwili zawarcia umowy.Klient traci także uprawnienia z rękojmi jeżeli nie zadbał z należytą starannością o Produkt , i nie zgłosił niezwłocznie MOBLER istnienia wady.

www.moblerstudio.pl ponosi odpowiedzialność za Wady wyłącznie do wysokości Ceny sprzedanego Produktu z chwilą jego wydania Klientowi.

W razie niewykonania przez Klienta obowiązków określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Reklamacji z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, MOBLER może odpowiednio zmniejszyć swoją odpowiedzialność, jeżeli niewykonanie to przyczyniło się do zwiększenia Wady lub uniemożliwiło MOBLER ustalenie przyczyn powstania Wady.

VII.Płatność

W salonie stacjonarnym w Łodzi, możecie Państwo zapłacić kartą lub gotówką.

W sklepie internetowym płatności można dokonać poprzez PayU, Przelewy24.

VIII.Prawo do odstąpienia od umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od
dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia
inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować MOBLER Aleksander Lasota / Lutomierska 14/3U Łódź 91-004 tel.888282819
biuro@moblerstudio.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą
elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy,
jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz
odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą
elektroniczną na naszej stronie internetowej . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości,
prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od
umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do
odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania
przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy -W przypadku odstąpienia od
niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności,
po otrzymaniu zwracanego towaru, niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa
decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy
przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w
pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
Zwrot towaru ,następuje na koszt kupującego .Nie przyjmujemy towaru za pobraniem.
Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może
nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym
wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży.
Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14
dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
MOBLER w sytuacji odstąpienia od umowy, zobowiązuje się do zwrotu przekazanej
należności za zamówione produkty w taki sam sposób, w jaki została ona dokonana przez
klienta. W przypadku płatności przy odbiorze zwrot zapłaconej kwoty następuje wyłącznie
na konto bankowe. Wystarczy, aby klient wysłał do nas e-mail z numerem konta oraz
informacją o przyczynie zwrotu. Jednocześnie MOBLER nie zwraca pieniędzy
poprzez przekazy realizowane przez Pocztę Polską. Prawo odstąpienia od umowy nie
obowiązuje użytkownika przy dostawie towarów, które zostały przygotowane
według jego specyfikacji lub zmodyfikowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami
lub które na podstawie swoich właściwości nie są możliwe do odesłania (mogą się
szybko popsuć lub ich data ważności minęła). MOBLER zachowuje prawo do
odmowy przyjęcia zwrotu produktu w przypadku, gdy jest on niekompletny bądź
uszkodzony.
W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez użytkownika, koszty za
przesyłkę zwrotną pokrywa użytkownik.

W przypadku wyprodukowania towaru na specjalne zamówienie klienta, służącego zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb

( meble wykonane wg projektów lub o innych niż standardowe wymiarach lub kolorach ) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. ( Art.38 Ustawy o prawach konsumenta)

Odwołania oraz towary podlegające zwrotowi prosimy kierować na adres:
MOBLER Aleksander Lasota
91-004 Łódź Lutomierska 14/3U
Istnieje możliwość zamówienia kuriera po odbiór przesyłki za pośrednictwem naszego
Działu Obsługi Klienta, wystarczy do nas napisać na adres biuro@moblerstudio.pl 

Treść powinna zawierać numer zamówienia oraz powód zwrotu. Koszt przesyłki zwrotnej jest
analogiczny do kosztów, jakie użytkownik poniósł, składając zamówienie. Zwrot należności
za zwrócony towar zostanie pomniejszony o koszty przesyłki zwrotnej. W przypadku
zwrotu towaru z uwagi na jego wady techniczne lub prawne koszty przesyłki zwrotnej
pokrywa MOBLER.
W przypadku dokonania zwrotu towarów zakupionych podczas akcji promocyjnych, gdzie
dostawa do klienta nie wiązała się z żadną opłatą, koszty przesyłki zwrotnej będą ustalane
na podstawie cennika firmy kurierskiej, dokładnych informacji co do wysokości opłat
udzieli każdorazowo Dział Obsługi Klienta po wcześniejszym kontakcie mailowym pod
adresem biuro@moblerstudio.pl

REKLAMACJA


Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w
transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy
odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem
telefonu: 888282819
Po pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera –
w przypadku stwierdzenia uszkodzenia prosimy o kontakt telefoniczny 888282819 i
spisanie protokołu uszkodzenia towaru.
Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem,
prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:
1. Prześlij do nas zdjęcia produktu, który chcesz zareklamować, dołączając do nich
wypełniony formularz reklamacji.
2. W ciągu 14 dni od otrzymania informacji, poinformujemy Cię mailowo lub
telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych od
dnia podjęcia decyzji ,kupujący może domagać się naprawy lub wymiany wadliwej
rzeczy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy o ile wada jest istotna.
4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe
uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni.
W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@moblerstudio.pl
lub telefonicznie: 888282819 Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo
przeprowadzić reklamację.

Za wady nie zostaną uznane:
• zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej eksploatacji mebla
• właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału oraz ręcznej produkcji.
• naturalne różnice w odcieniu drewna
• widoczne promienie rdzeniowe drewna (element budowy anatomicznej
• drewna)
• niewielkie ciemniejsze zabarwienia (tzw. fałszywa twardziel - element anatomicznej
budowy drewna)
• niewielkie zaprawki ubytków w drewnie
• dopuszczalne różnice w wymiarach zewnętrznych i wewnętrznych +/- 2 cm
• zapach drewna jako naturalna cecha użytego do produktu materiału .
• uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu produktu ( np., meble ustawione
bezpośrednio przy otwartym kominku,meble ustawione bezpośrednio przy
urządzeniach grzejnych.
• uszkodzenia produktów powstałe przez ustawienie na nich gorących oraz zimnych
przedmiotów, czyszczenie środkami chemicznymi, lub narażone na długotrwały
kontakt z wodą.
• uszkodzenia wynikające z użytkowania mebli w pomieszczeniu o wilgotności
mniejszej niż 40% oraz większej niż 60 % (przy niskiej wilgotności powietrza mogą
nastąpić uszkodzenia mebli np. pęknięcia drewna, związane ze skurczami drewna
natomiast przy wilgotności powietrza powyżej 60% mogą nastąpić uszkodzenia
mebli np,pęknięcia i odkształcenia.
• naturalne zużywanie się produktu i jego wyposażenia ( np. zarysowania)
• uszkodzenia mechaniczne (obicia,zarysowania)
• meble, na które zamawiający uzyskał obniżkę ceny z tytułu trwałych wad i
uszkodzeń.
• mebli zakupionych w cenie promocyjnej, bądź przecenionych.
• drewno jako materiał naturalny może ulegać zmianom kolorystycznym,pod
wpływem promieni UV może jaśnieć lub ciemnieć. Uszkodzenia wynikające z
długotrwałego wystawienia produktu na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.

ZWROT PRODUKTÓW


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować MOBLER Aleksander Lasota 91-004 Łódź Lutomierska 14/3U TEL.888282819
biuro@moblerstudio.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą
elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy,
jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz
odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą
elektroniczną na naszej stronie internetowej . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości,
prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy -W przypadku odstąpienia od
niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, po otrzymaniu zwracanego towaru, niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa
decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy
przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w
pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
Zwrot towaru ,następuje na koszt kupującego .Nie przyjmujemy towaru za pobraniem.
Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może
nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym
wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży.
Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14
dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. MOBLER w sytuacji odstąpienia od umowy, zobowiązuje się do zwrotu przekazanej
należności za zamówione produkty w taki sam sposób, w jaki została ona dokonana przez
klienta. W przypadku płatności przy odbiorze zwrot zapłaconej kwoty następuje wyłącznie
na konto bankowe. Wystarczy, aby klient wysłał do nas e-mail z numerem konta oraz
informacją o przyczynie zwrotu. Jednocześnie MOBLER nie zwraca pieniędzy
poprzez przekazy realizowane przez Pocztę Polską. Prawo odstąpienia od umowy nie
obowiązuje użytkownika przy dostawie towarów, które zostały przygotowane
według jego specyfikacji lub zmodyfikowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami
lub które na podstawie swoich właściwości nie są możliwe do odesłania (mogą się
szybko popsuć lub ich data ważności minęła). MOBLER zachowuje prawo do
odmowy przyjęcia zwrotu produktu w przypadku, gdy jest on niekompletny bądź
uszkodzony.
W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez użytkownika, koszty za
przesyłkę zwrotną pokrywa użytkownik.
Odwołania oraz towary podlegające zwrotowi prosimy kierować na adres:
MOBLER Aleksander Lasota
91-004 Łódź Lutomierska 14/3U
Istnieje możliwość zamówienia kuriera po odbiór przesyłki za pośrednictwem naszego
Działu Obsługi Klienta, wystarczy do nas napisać na adres biuro@moblerstudio.pl Treść powinna zawierać numer zamówienia oraz powód zwrotu. Koszt przesyłki zwrotnej jest analogiczny do kosztów, jakie użytkownik poniósł, składając zamówienie. Zwrot należności
za zwrócony towar zostanie pomniejszony o koszty przesyłki zwrotnej. W przypadku
zwrotu towaru z uwagi na jego wady techniczne lub prawne koszty przesyłki zwrotnej
pokrywa MOBLER.
W przypadku dokonania zwrotu towarów zakupionych podczas akcji promocyjnych, gdzie
dostawa do klienta nie wiązała się z żadną opłatą, koszty przesyłki zwrotnej będą ustalane
na podstawie cennika firmy kurierskiej, dokładnych informacji co do wysokości opłat
udzieli każdorazowo Dział Obsługi Klienta po wcześniejszym kontakcie mailowym pod
adresem biuro@moblerstudio.pl

X. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy www.greywood.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Payment Methods
bottom of page