top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Firma MOBLER Aleksander Lasota informuje, że wdrożyła politykę danych
osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu
rejestracyjnym jest MOBLER Aleksander Lasota zwany dalej:
„Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
biuro@moblerstudio.pl lub telefonując pod numer: 888282819
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a
Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek
akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest
niezbędne.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją
Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie
spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 5
lat od dnia rozwiązania Umowy.
6.Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom zajmującym się realizacją zamówienia.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych
8. [3].
9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
10.W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
Szanowni Klienci,
Chcielibyśmy przekazać Wam podstawowe informacje na temat przetwarzania Waszych
danych, których jesteśmy administratorem. Możecie się z nami skontaktować korzystając z
naszej infolinii – pod numerem telefonu: 888282819 wysyłając nam e-mail na adres
biuro@moblerstudio.pl lub korzystając z adresu korespondencyjnego MOBLER Aleksander Lasota / Lutomierska 14/3U Łódź 91-004
W związku ze specyfiką naszych usług, dążąc do szybkiego rozpatrzenia wniosku każdego
Klienta, korzystamy ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w przedmiocie
zawarcia umowy.
Przetwarzanie przez nas danych jest niezbędne do oceny możliwości zawarcia umowy, a
jeżeli umowa zostanie zawarta, do jej wykonania. W zależności od tego, czy dojdzie do
zawarcia umowy, dane przetwarzamy przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonywania
umowy, albo do czasu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu.
W toku przetwarzania Waszych danych możemy przekazywać je następującym kategoriom
odbiorców / odbiorcom firmom kurierskim, firmom informatycznym, firmom zajmującym
się programowaniem, agencjom reklamową.
Każdemu Klientowi przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich poprawiania,
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych oraz do
złożenia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MOBLER
z siedzibą w Łodzi ,ul.Lutomierska 14/3U, adres e-mail: biuro@moblerstudio.pl tel.
888282819.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1
a RODO i w celu realizacji zamówienia.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do
cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem
ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy kupna. Brak podania danych
osobowych będzie skutkował zerwaniem umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

bottom of page